Şu anda giriş yapmadınız. Giriş yapınız veya üye olunuz.
İngilizce'de Kelime Okuma Kuralları  
İşaretÖrnekler
b big /bɪg/
d dig /dɪg/
judge /dʒʌdʒ/
ð then /ðɛn/, bathe /beɪð/
f fig /fɪg/
g go /gəʊ/
h how /haʊ/
j yes /jɛs/
k keep /kiːp/, card /kɑːd/
l leap /liːp/
m mine /mʌɪn/
n nine /nʌɪn/
ŋ singing /ˈsɪŋɪŋ/, think /θɪŋk/
ŋg finger /ˈfɪŋgə/
p pine /pʌɪn/
r run /rʌn/, hurry /ˈhʌri/
s see /siː/, cease /siːs/
ʃ shop /ʃɒp/, dish /dɪʃ/
t tan /tan/
chop /tʃɒp/, ditch /dɪtʃ/
θ thin /θɪn/, path /pɑːθ/
v van /van/
w wear /wɛə/, where /wɛː/
z zoo /zuː/
ʒ vision /ˈvɪʒən/, regime /reɪˈʒiːm/
x Scots loch /lɒx/
ɬ (Welsh) penillion /pɛˈnɪɬɪən/, Llandaff /ˈɬandaf/
a trap /trap/, bath /baθ/
mouth /maʊθ/
ɑː start /stɑːt/, palm /pɑːm/, bath /bɑːθ/
face /feɪs/
ɛ dress /drɛs/
ɛː square /skwɛː/
ə another /əˈnʌðə/
əː nurse /nəːs/
əʊ goat /gəʊt/
i happy /ˈhapi/
fleece /fliːs/
ɪ kit /kɪt/, rabbit /ˈrabɪt/
ɪə near /nɪə/
ɔː force /fɔːs/, north /nɔːθ/, thought /θɔːt/
ɔɪ choice /tʃɔɪs/
ɒ lot /lɒt/, cloth /klɒθ/
goose /guːs/
ʊ foot /fʊt/
ʊə cure /kjʊə/, jury /ˈdʒʊəri/
ʌ strut /strʌt/
ʌɪ price /prʌɪs/
ã fin de siècle /ˌfã də ˈsjɛklə/
ɔ̃ bon mot /ˌbɔ̃ ˈməʊ/, rapprochement /rəˈprɒʃmɔ̃/
price /praɪs/
mouth /maʊθ/
ɑ lot /lɑt/, palm /pɑm/, start /stɑrt/, cloth /clɑθ/, thought /θɑt/
æ trap /træp/, bath /bæθ/
face /feɪs/
ɛ dress /drɛs/, square /skwɛ(ə)r/, marry /ˈmɛri/
ə strut /strət/, nurse /nərs/, another /əˈnəðər/, rabbit /ˈræbət/
i fleece /flis/, happy /ˈhæpi/
ɪ kit /kɪt/, near /nɪ(ə)r/
goat /goʊt/
ɔ north /nɔrθ/, cloth /clɔθ/, thought /θɔt/
ɔɪ choice /tʃɔɪs/
u goose /gus/
ʊ foot /fʊt/, cure /kjʊ(ə)r/
ɑ̃ rapprochement /ˌˈræˌprɔʃˌˈmɑ̃/, fin de siècle /ˌfɑ̃ dəˈsjɛkl/
ɔ̃ bon mot /bɔ̃ˈmoʊ/
Her hakkı saklıdır. © 2011 Blue Sözlük